Navigation und Service


Geçiş parası

Halk ağzında çoğunlukla “denizci emekli maaşı” adı ile anılan Seemannskasse geçiş parası, hesaplamalar özdeş dahi olsa yasal emeklilik sigortasının bir hizmeti değildir.
Eğer aşağıdaki koşulları yerine getirirseniz geçiş parası talebinde bulunabilirsiniz.


Tüm koşulların yerine getirilmiş olması gerekmektedir.

 • 56. yaşınızı doldurmuş olmalısınız,
 • Artık sürekli olarak denizci, sahil gemicisi, sahil balıkçısı olarak veya herhangi başka bir şekilde gemicilikte bağımsız olarak güvertede (yabancı bandıralı gemiler de dâhil) çalışıyor olmamalısınız,
 • Tam çalışamazlıktan dolayı veya yasal emeklilik sigortasının amir hükümlerine göre yaşınız sebebiyle tam emeklilik hakkınız bulunmamalı,
 • İşsizlik parası I hakkınız bulunmamalı,
 • Süreli olarak geçiş parası almamış olmalısınız,
 • Bekleme süresini yerine getirmiş olmalısınız,
 • 38. yaşınızı doldurduğunuzdan sonraki ilk aydan itibaren (emekliliğin belirlenmesi için esas alınan zaman) en az 108 ay Alman gemiciliğinde (artı açık deniz ve sahil balıkçılığı) işçi olarak çalışmış veya sahil gemicisi veya sahil balıkçısı olarak faaliyet göstermiş olmalısınız.

50. yaş doldurulduktan sonraki işsizlik zamanları emeklilik sigortasında prim ve mahsup dönemleri ise, bu durumda ölçüm zamanı (38. yaşın doldurulması) öne çekilir.

Eğer 240 takvim ayı (20 yıl) kadar gemicilik sektöründe mahsuba uygun olarak çalışılmış ise geçiş parası için bekleme süresi yerine getirilmiştir.
İşsizlik parası I ve yabancı devletler tarafından verilen benzeri yardım hakkı bulunuyorsa geçiş parası hakkı olamaz. Bu durum aşağıdaki hallerde de geçerlidir,

 • Eğer işsizlik parası sadece başvuruda bulunulmadığı için verilmiyorsa veya
 • İşsizlik başvurusu yapılmıyorsa veya
 • İşsizlik parası yerine hastalık parası söz konusu ise.

Bu hâllerde Seemannskasse, muhtemel düşük bir işsizlik parası ile yüksek geçiş parası arasındaki farkı öder, ancak İş ve İşçi Bulma Acentesinin hizmetleri yine öncelikli olarak dikkate alınmak durumundadır.

İşsizlik parası ile geçiş arasında bir tercih yapma hakkı bulunmamaktadır.

Ancak karada çalışma söz konusu olduğunda bu işin reddedilmesi ya da böylesi bir işten çıkılması talep edilmemektedir. İşsizlik parası hakkından elbette bu hak gerçekten varsa, yani işsizlik söz konusuysa yararlanılabilinir.

Ek ödemeler

Bütün geçiş paraları (bir kereye mahsus denklik ödemeleri de dâhil) ilgili ödeme meblağının yüzde 7,5 oranında artırılırlar. Hastalık ve bakım sigortaları için ek ödemeler yapılmaz.

İşten ayrılma ve kısa vadeli faaliyet

Seemannskasse hizmetlerinden / ödeneklerinden yararlanma hakkı, sadece eğer başvuru sahibi sürekli olarak gemicilik işinden ayrılması veya serbest çalışmayı bırakması hâlinde söz konusu olur. Bundan sonra yeniden denizcilik sektöründe çalışmak gemicilikten sürekli olarak çekilme kavramına tezat bir durum olarak değerlendirilmez. Ancak denizci olarak çalışılan süre içinde geçiş parası ödenmez.

Geçiş parası, denizciler kasası tüzügünün geçiş hükümleri çerçevesinde 55. yaşın doldurulmasından sonra ödenmeye devam edilir. Bu koşullar hakkında talep edilmesi üzerine bireysel olarak bilgi vermekteyiz.

Emeklilik haklarının korunması
Geçiş parası alan birisi, işsizlik başvurusunda bulunmalıdır. Böylece normal durumda işsiz olarak geçen süreler mahsup edilen süreler olarak kazanılmış olur ve emeklilik hakları (örneğin çalışamazlık veya 60. yaşın doldurulmasından itibaren emeklilikten dolayı) korunur. Bu durum eskiden emeklilik sigortası yükümlüsü olan serbest çalışan sahil balıkçıları ya da sahil gemicileri için de geçerlidir. AB devletlerinde geride bırakılmış olan işsizlik süreleri eğer ilgili bir belgeyle ibraz edilebilirse işsizlik sebebiyle Almanya'da emeklilik hakkı edinilmesinde dikkate alınır. Size memnuniyetle bununla ilgili bilgi veririz.

İşsizlik başvurusu doğal olarak karada bir faaliyette bulunulduğu sürece düşer.

Eğer bir yaşlılık emeklik hakkı yoksa geçiş parasının azaltılması

Seemannskasse, geçiş parasından yararlanana zamanından önce ve dolayısı ile kesintili yaşlılık emeklisi verilip verilemeyeceğini kontrol eder. Eğer bu, koşulların gerçekleşmemiş olması sebebiyle mümkün değilse, bu durumda geçiş parası azaltılır. Bu azaltma zamanından önce yararlanılması halinde yaşlılık tam emeklisinin de azaltıldığı kapsamda gerçekleştirilir.

Emeklilikten yararlanılması gerekmektedir

Geçiş parasından yararlanan, sigorta hukuku koşullarının mevcut olması halinde, yaşı sebebiyle tam emeklilikten yararlanmakla yükümlüdür. Emekliliğin ödenmeye başlandığı andan itibaren geçiş parası düşer.
Yasal emeklilik sigortasında ilgili yaş sınırları kayma gösterir ve zamanından önce yararlanma daima emeklilik maaşından kesinticiye yol açar. Seemannskasse, sigortalıya normal yaş sınırına ulaşana kadar, azaltılmış ve azaltılmamış emekli maaşı arasındaki farkı ödemek suretiyle bunu dengeler.
Sigortalıların emekli maaşları, sadece zamanından önce yararlanma sebebiyle azaltılmazlar, aynı zamanda başka yasal tedbirler sebebiyle de azaltılırlar. Seemannskasse bu gelir kaybını dengelemek için tek olarak veya emeklilik kesintisi denkliği ödemesiyle birlikte bir özel denklik ödemesi yapar. Emekli maaşları normal yaş sınırının haricinde de azaltıldıkları için sigortalı bu yaşa ulaştığında ilave geçiş parası olarak bir kereye mahsus bir ödeme alır. Talep etmeniz üzerine bunun muhtemel tutarı hakkında memnuniyetle bilgi veririz. Emeklilik sigortasına yatırılması mümkündür, ancak sadece zamanından önce yararlanma sebebiyle verilen kısım için. Bu düzenleme 2001 yılı Ekim ayından beri tam çalışamazlıktan dolayı hak kazanılan emeklilikler için de geçerlidir.

Normal yaş sınırına ulaşılmasından sonraki hizmet

Seemannskasse geçiş parasının ve geçiş parası olarak yapılan ek ödemelerin yanı sıra normal yaş sınırına ulaşılmasından sonra da (en erken 01.01.2008 tarihinden itibaren) bir ödenek yapmaktadır. Bunun için esas itibariyle yukarıda belirtilen koşulların yerine getirilmiş olması gerekmektedir.
Bunun için:

·bireysel olarak geçerli olan normal yaş sınırına (65. – 67. yaşın doldurulması) ulaşmış olmalısınız,
·sürekli olarak artık denizci, sahil gemicisi, sahil balıkçısı ya da herhangi başka bir şekilde serbest olarak gemi bordasında (yabancı bandıralı gemilerde dâhil olmak üzere) çalışmamalısınız,
·süreli olarak geçiş parası almamış olmalısınız,
·bekleme süresini yerine getirmiş olmalısınız,
·38 yaşını doldurduktan sonra (emeklilik için esas alınan tarih) 108 takvim ayı Alman gemiciliğinde (açık deniz ve sahil balıkçılığı dâhil) işçi olarak veya sahil gemicisi ve sahil balıkçısı olarak faaliyet göstermiş olmak.

Tek tek koşullar için yukarıda yapılan açıklamalara bakmanızı tavsiye ederiz.

Eğer bu koşullar yerine getirilmiş ise, bu ödenek yaşlılık emekli maaşının ya da normal yaşlılık emekli maaşının yanı sıra ödenir. Ancak bu 2 yılı ödeme süresi ve normal yaş sınırına ulaşıldıktan sonra hak edilen emekliliğin yarısı ile sınırlıdır. Bunun haricinde denizci sandığı tarafından daha önce ödenmiş olan yardımlar kadar kesinti yapılır.

Tecrübeler, esas alınan yaş sınırına ulaşılmadan önce özellikle aşağıdaki konularla ilgili sorunların çıktığını göstermektedir

 • Denizci olarak çalışırken yapılan iş,
 • denizciliğin ardından gelen işsizlik,
 • muhtemelen yeniden gemicilik alanın işe girme,
 • karada bir işe girme
 • Hastalık / bakım sigortası ve
 • Kesinti denkliği ile daha sonraki yaşlılık emekliliği.

Sıkça sorulan soruların bir kısmını Service-Köşesinde Seemannskasse'ye sıkça sorulanlar başlığı altında sizin için cevaplandırdık.
Son olarak bir bilgi daha: geçiş parası, fark meblağ ya da normal yaş sınırına ulaşılmasından sonraki hizmet en erken başvuru günü itibariyle başlar. İstisnalar mümkün değildir. Size bizimle veya bilgi ve danışmanlık merkezimizle zamanında bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz.
Ayrıntılı bilgi için enformasyon broşürümüzü isteyiniz veya daha iyisi Alman emeklilik sigortası Knappschaft–Bahn-See Kurumunun bilgi ve danışmanlık merkezi ile bir görüşme yapmanızı tavsiye ederiz.

Bilgi ve danışmanlık merkezleri.
www.kbs.de
Son güncelleme: 01.01.2009


Diese Seite:

© Knappschaft-Bahn-See